نخستین همایش ملی سنگدانه و یازدهمین کنفرانس ملی بتن

 

نخستین همایش ملی سنگدانه و یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدمین همایش روز بتن در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برگزار شد. در این همایش اساتید، فعالان صنعت بتن و سنگدانه کشور ، دانشجویان و اعضای انجمن علمی بتن حضور داشتند. این همایش تا روز ۱۵ مهر برگزار خواهد بود

 

تصاویر نخستین همایش ملی سنگدانه و یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدمین همایش روز بتن